Nova moció parlamentària.


El Parlament de Cataluna aprovà el passat 4 de juny, amb els únics vots en contra del partit Ciutadans, una nova moció a proposta de CiU, amb relació al patrimoni artístic litigat amb l'Aragó:
“El Parlament de Catalunya insta al govern a:

1. Acordar que les obres en litigi es conservin i s’exposin al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, que no es permeti la disgregació de la col·lecció, atenent allò que disposa la legislació civil, que protegeix el patrimoni cultural. Així mateix es limitarà l’autorització de traslladar les obres, si el bisbat de Lleida ho sol·licités, al compliment íntegre de les condicions de la moció 57/VII del Parlament de Catalunya que ja en preveu la prèvia definició de la propietat.

2. Mantenir com a col·lecció inscrita en el Catàleg de patrimoni cultural català d’acord amb la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, les obres d’art en litigi, que des de fa més de cent anys el bisbat de Lleida n’ha tingut la tinença i que actualment conserva, documenta i exposa el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. Sens perjudici de les sentències que es derivin de les accions judicials instades per particulars o entitats.

Reconèixer explícitament la unitat de la col·lecció, així com la de la seva gestió, atès que aquesta constitueix un patrimoni capaç d’explicar els contextos identitaris, històrics, socials i religiosos d’unes parròquies i d’unes comunitats amb forts vincles d’unió i d’entesa durant diversos segles.

3. Promoure en el marc del què es disposa en la Moció 57/VII, els preceptes de la qual es renoven en aquesta moció, acords que permetin salvaguardar i divulgar la col·lecció, atenent allò que recomanen el Consell Internacional de Museus (ICOM) i la comunitat museística internacional, tot conservant-la, documentant-la, investigant-la i difonent-la perquè la societat la conegui i en pugui gaudir, amb la voluntat de continuar compartint amb la Franja de Ponent (comarques orientals de l’Aragó) una cultura i un patrimoni comuns des de fa molts segles.”